Trực quan hoá thông tin

 

Sử dụng hình vẽ đơn giản giúp trực quan hóa thông tin, quy trình, kế hoạch, ý tưởng, bài trình bày – thuyết trình hay dự án.