Ý tưởng – Sáng tạo


Ứng dụng tư duy hình ảnh để có cái nhìn trực quan. Giúp dễ dàng phân tích, sáng tạo và nảy sinh ý tưởng.