Giải quyết vấn đề

 

Tư duy phân tích, tìm ra giải pháp và giải quyết vấn đề bằng hình vẽ đơn giản.