Workshop: Chuyên nghiệp Bài bản Năng động Sáng tạo

Workshop

các sự kiện

Năm 2022

Xây dựng các buổi Workshop chia sẻ kiến thức, ứng dụng Tư Duy Hình Ảnh 

vào học tập và công việc.

Đăng ký Email để nhận thông tin mới nhất về các chương trình Workshop từ Sketchnote.com.vn!